เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week9

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับน้ำให้เพื่อนๆ ฟังได้เข้าใจ
Week
Input
Process
Out put
Outcome
9
(22 – 26 ก.ย. 2557)
การอนุรักษ์น้ำ
คำถาม
- ทำอย่างไรให้เรามีน้ำใช้ไปนานๆ นะ?
เครื่องมือคิด
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- นิทานเรื่อง “ต้นน้ำพอเพียง”
- กระดาษกับสีชอล์ค
- อุปกรณ์ในการปลูกไม้น้ำ
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ต้นน้ำพอเพียง” ให้เด็กๆ ฟัง และให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้  
- ครูพาเด็กๆ เดินดูแหล่งน้ำรอบๆ โรงเรียน สังเกตและเปรียบเทียบน้ำ แล้วมาปลูกต้นไม้น้ำ
- ครูให้เด็กๆ หาข่าวเกี่ยวกับเรื่องน้ำมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง
- วาดภาพลูกอ๊อดน่ารักกับการย้ายบ้านใหม่
- เด็กๆ บอกวิธีที่ตนเองจะดูแลรักษาน้ำแล้วครูเขียนคำตอบบนกระดาน
- เด็กๆ เตรียมตัวฝึกซ้อมการแสดงในงานวันงอกงาม
ชิ้นงาน
- ภาพลูกอ๊อด
ภาระงาน
- เดินดูแหล่งน้ำรอบๆ โรงเรียน
- ปลูกต้นไม้น้ำ
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : แหล่งน้ำรอบๆ โรงเรียน
- เปรียบเทียบ : สีของน้ำจากแล่งต่างๆ
- ลงมือทำ : ปลูกต้นไม้น้ำ
- ด้านภาษา : แสดงความคิดเห็น
- ด้านคณิตศาสตร์ : วัดปริมาณน้ำ
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีและวัสดุในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- เล่าข่าวให้ผู้อื่นฟังได้เข้าใจ
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เป็นผู้พูดและเป็นผู้ฟังที่ดี
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


2 ความคิดเห็น:

  1. - เด็กๆ เล่าข่าวเกี่ยวกับอันตรายทางน้ำได้น่าสนใจ และมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวนั้นให้เพื่อนๆ ฟัง เพื่อนๆ ที่ฟังเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นมาก สนใจอย่างจริงจัง ร่วมซักถามเรื่องราว และนำไปถ่ายทอดต่อให้ผู้อื่นฟังได้เข้าใจ
    - เด็กๆ สนใจเรียนรู้ตามที่ครูพาทำกิจกรรมและมีคำถามเพื่อเชื่อมโยงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้

    ตอบลบ
  2. - เด็กๆ แบ่งปันสิ่งของต่างๆ ให้กับเพื่อนๆ ได้แต่ยังมีบางคนยังมีการหวงของหวงพื้นที่ในบางกิจกรรมและยังไม่ยอมรับเหตุผลที่เราต้องแบ่งปัน
    - เริ่มรู้จักการรอคอยได้ดีขึ้น ฟังและรอให้ครูเรียกชื่อตนเองแล้วถึงค่อยมาหยิบของ แต่น้องชามิล และน้องทิกเกอร์ยังอยากเข้ามาเอาของก่อนเรียกชื่อเสมอ เมื่อถูกครูเตือนก็จะยอมรับและรอคอยได้แต่สักครู่ก็จะทำอีก เป็นแบบนี้หลายๆ ครั้งๆ

    ตอบลบ