เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week8

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่ได้ฟัง
Week
Input
Process
Out put
Outcome
8
(15 – 19 ก.ย. 2557)
โทษของน้ำ
คำถาม
- น้ำมีโทษอย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- นิทานเรื่อง “กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก”
- คลิปวีดีโอเรื่อง “น้ำหยดสุดท้าย” “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ”
- เพลง “ว.วาฬ”
- อุปกรณ์ในการทดลองภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
- ครูเล่านิทานเรื่อง “กระดุ๊กกระดิ๊กกระด๊อกกระแด๊ก” ให้เด็กๆ ฟัง และให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้  
- ครูให้เด็กๆ ชมคลิปวีดีโอเรื่อง “น้ำหยดสุดท้าย”  
- ครูให้เด็กๆ ชมคลิปวีดีโอเรื่อง “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ” และให้เด็กๆ ออกมาสาธิตให้เพื่อนๆ ดู
- ครูและนักเรียนร้องเพลง “ว.วาฬ” พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลง
- ครูและเด็กๆ พูดคุยสนทนาการป้องกันรับมือกับภัยพิบัติทางน้ำ
- ครูพานักเรียนทดลองภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด และทดลองผสมแบคกิ้งโซดาลงในน้ำต่างๆ ให้เด็กๆ สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
ชิ้นงาน
- ภูเขาไฟ
ภาระงาน
- ทดลองภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : อาการของคนจมน้ำ  
- เปรียบเทียบ : น้ำต่างๆ     
- ลงมือทำ : ทดลองภูเขาไฟใต้น้ำระเบิด
- ด้านภาษา : แสดงความคิดเห็น
- ด้านคณิตศาสตร์ : สีของน้ำต่างๆ
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีและวัสดุในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
  
 สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. - หลังจากที่เด็กๆ ได้ชมคลิปวีดีโอเรื่อง “การปฐมพยาบาลคนจมน้ำ” ก็สามารถออกมาสาธิตให้เพื่อนๆ ดูตามได้ทันที
    - การพูดคุยสนทนาการป้องกันรับมือกับภัยพิบัติทางน้ำ เด็กๆ สนใจและร่วมแสดงความคิดเห็นได้ดีมาก ต่างคนต่างมีวิธีการที่น่าสนใจมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังได้ดีมาก
    - ผู้เล่าเล่าเรื่องได้น่าสนใจเรียบเรียงเรื่องราวได้เป็นลำดับขั้นตอน ผู้ฟังตั้งใจฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นได้

    ตอบลบ