เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week7

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ใช้ทักษะการสังเกตและตอบคำถามได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
7
(8 – 12 ก.ย. 2557)
ประโยชน์ของน้ำ
คำถาม
- น้ำมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- นิทานเรื่อง “ก้าบ ก้าบ ลูกเป็ดเล่นน้ำ”
- อุปกรณ์ในการเล่นเกมกรอกน้ำใส่ขวด
- อุปกรณ์ในการการล้างห้องน้ำ
- อุปกรณ์ในการทำศิลปะกลิ้งสี
- อุปกรณ์ในการทำลูกชิ้นปลา
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
- ครูเล่านิทานเรื่อง “ก้าบ ก้าบ ลูกเป็ดเล่นน้ำ” แล้วให้เด็กๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทาน
- ครูพาเด็กๆ เล่นเกมกรอกน้ำใส่ขวด
- เด็กๆ เล่นบทบาทสมมติการใช้ประโยชน์จากน้ำ
..น้ำทำประโยชน์อะไรได้บ้าง เด็กๆ คนไหนตอบได้บ้างนะ..
- ครูนำภาพยานพาหนะทางน้ำมาให้เด็กๆ ดู เช่น เรือพาย เรือดำน้ำ เรือเร็ว เรือรบ.. แล้วให้เด็กตามหาภาพเรือดำน้ำ แล้วนำมาทำงานศิลปะเรือดำน้ำในทะเลสีสัน
- ครูชวนเด็กๆ มาทำประโยชน์จากน้ำด้วยการล้างห้องน้ำ
- เด็กๆ ทำศิลปะกลิ้งสี
- ครูและผู้ปกครองใจดีมาสอนเด็กๆ ปั้นทำลูกชิ้นปลา
ชิ้นงาน
- ศิลปะกลิ้งสี
ภาระงาน
- การล้างห้องน้ำ
- เล่นเกมกรอกน้ำใส่ขวด
- ปั้นทำลูกชิ้นปลา
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : วิธีการใช้น้ำในแต่ละกิจกรรม  
- เปรียบเทียบ : เรือแบบต่างๆ     
- ลงมือทำ : ล้างห้องน้ำ
- ด้านภาษา : แสดงความคิดเห็น
- ด้านคณิตศาสตร์ : นับจำนวนลูกชิ้นปลาแต่ละไม้
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีและวัสดุในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. - เด็กๆ สนใจฟังนิทานเรื่อง “ก้าบ ก้าบ ลูกเป็ดเล่นน้ำ” และตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยได้
    - เด็กๆ สามารถคัดแยกประเภทตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ได้พอสมควร แต่ส่วนใหญ่แล้วยังชอบที่จะทำอะไรหรือเล่นเกมผ่านจินตนาการมากกว่า
    - เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลืองานต่างๆ
    - เด็กๆ ให้ความร่วมมือในการทำงานร่ววมกับผู้ปกครองอาสาได้ดีมากค่ะ

    ตอบลบ