เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week5

 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ตั้งใจฟังอธิบายชิ้นงานได้
Week
Input
Process
Out put
Outcome
5
(25 – 29 ส.ค. 2557)
น้ำเปลี่ยนสถานะ
คำถาม
- น้ำมีสถานะอะไรบ้าง?
เครื่องมือคิด
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- เพลง “วัฏจักรของน้ำ”
- หนังสือความรู้เรื่อง “น้ำ”
- อุปกรณ์ในการทดลองการเกิดฝน - อุปกรณ์ในการทำอาหารขนมหวาน “กล้วยบวดชี” //คั้นน้ำกะทิ//หุงข้าว//ล้างจาน
- คลิปวีดีโอหยดน้ำผจญภัย
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
- ครูและเด็กๆ ร้องเพลง “วัฏจักรของน้ำ” พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลง
- ครูเล่าเรื่องจากหนังสือความรู้เรื่อง “น้ำ” ให้เด็กๆ ฟัง แล้วให้เด็กๆ ตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยและให้เพื่อนๆ ช่วยกันตอบและแสดงความคิดเห็น
- ครูพาเด็กๆ ทดลองการเกิดฝน โดยนำน้ำแข็งมาให้เด็กๆ ดูแล้วนำไปต้มให้เดือดให้เด็กๆ สังเกตการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งน้ำหายไปจนหมด เด็กๆ รู้ไหมน้ำหายไปไหน
- เด็กๆ ไปหาเก็บดอกไม้มาทำน้ำแข็งดอกไม้ แล้วทดลองนำมาใส่น้ำดื่มกันค่ะ
- ครูพาเด็กๆ ทำอาหารขนมหวาน “กล้วยบวดชี” //คั้นน้ำกะทิ//หุงข้าว//ล้างจาน
- ครูและเด็กๆ สรุปความคิดเกี่ยวกับเรื่องวัฏจักรของน้ำและการเกิดฝนและชมคลิปวีดีโอหยดน้ำผจญภัย
ชิ้นงาน
- แผนภาพวัฏจักรของน้ำ
ภาระงาน
- ทดลองการเกิดฝน
- ทำอาหารขนมหวาน “กล้วยบวดชี” //คั้นน้ำกะทิ//หุงข้าว//ล้างจาน
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : สถานะของน้ำ  
- เปรียบเทียบ : น้ำในสถานะต่างๆ กัน    
- ลงมือทำ : ทดลองการเกิดฝน
- ด้านภาษา : แสดงความคิดเห็น
- ด้านคณิตศาสตร์ : ตักตวงน้ำ
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีและวัสดุในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข


สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
1 ความคิดเห็น:

  1. - เด็กๆ ทดลองการเกิดฝนจากกระทะต้มน้ำ แล้วสามารถคิดเปรียบเทียบเชื่อมโยงอุปกรณ์การทดลองกับสิ่งแวดล้อมได้ว่า กระทะที่มีน้ำอยู่ก็เหมือนกับแม่น้ำหรือทะเล ความร้อนที่เกิดขึ้นเหมือนกับดวงอาทิตย์ ไอน้ำรวมตัวแน่นเหมือนก้อนเมฆ หยดน้ำก็เหมือนกับน้ำฝน
    - เด็กๆ อธิบายการเกิดฝนแล้วเรียงลำดับภาพวัฏจักรการเกิดฝนได้เข้าใจทุกคน
    - เด็กๆ สนใจกิจกรรมการทำขนมหวานกล้วยบวดชี ใส่ใจในวิธีการทำและช่วยกันทำได้ดี โดยเฉพาะน้องเกล้า อุ่นอ่น นานา พุทธโธ สนใจทำตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายและช่วยเก็บล้างด้วยค่ะ

    ตอบลบ