เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week4

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม กระตือรือร้น สงสัย และซักถาม
Week
Input
Process
Out put
Outcome
4
(18 – 22 ส.ค. 2557)
น้ำเปลี่ยนรูปร่างตามภาชนะ
คำถาม
- น้ำมีรูปร่างอย่างไร?
เครื่องมือคิด
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- ทดลอง เทน้ำในภาชนะต่างๆ
- อุปกรณ์ในการแป้งโด
- อุปกรณ์ในการทดลอง .. ขวดน้ำ  แก้วน้ำ  น้ำ  สีน้ำ..
- อุปกรณ์ในการทำขนมวุ้น
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
- ครูเล่านิทานเรื่อง “นางฟ้าขี้โคลน” ให้เด็กๆ ฟัง และตอบคำถามเกี่ยวกับนิทาน
- ครูพูดเชื่อมโยงโคลนกับน้ำเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- ครูให้เด็กๆ ทดลองเทน้ำลงบนพื้น แล้วสังเกตรูปร่างที่เปลี่ยนไป
- ครูให้เด็กๆ เทน้ำใส่ภาชนะต่างๆ สังเกตรูปร่างน้ำที่เปลี่ยนไป
- ครูและเด็กๆ ร้องเพลง “ฝนตกจั๊กๆ” พร้อมกับทำท่าทางประกอบเพลง
- ครูพาเด็กๆ มาเรียนรู้จักแม่พิมพ์รูปทรงต่างๆ
- ครูพาเด็กๆ ทำขนมวุ้นสายรุ้ง ให้เด็กๆ สังเกตสีสันและรูปทรงของขนมวุ้น พร้อมกับชิมและบอกรสชาติได้
- ครูพาเด็กๆ ทำแป้งโดไว้เอาไปเล่นเองที่บ้าน
- เด็กๆ ทำศิลปะหยดสีและพับสี แล้วบรรยายภาพตามจินตนาการ
ชิ้นงาน
- ภาพหยดสี //ภาพพับสี
ภาระงาน
- ทำขนมวุ้นสายรุ้ง
- ทำแป้งโด
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : รูปร่างน้ำเมื่อตกกระทบพื้น  
- เปรียบเทียบ : รูปร่างจากภาชนะต่างๆ    
- ลงมือทำ : แป้งโด//ขนมวุ้น
- ด้านภาษา : แสดงความคิดเห็น
- ด้านคณิตศาสตร์ : รูปทรงน้ำที่เปลี่ยนไป
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีและวัสดุในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


2 ความคิดเห็น:

 1. - เด็กๆ บอกรูปร่างที่น้ำกระจายไปในทิศทางต่างๆ ได้ โดยอาศัยจินตนาการและประสบการณ์ของตนเองควบคู่กัน ให้ความร่วมมือในการทดลองเรื่องน้ำได้อย่างดี
  - เด็กๆ บอกชื่อรูปทรงเรขาคณิตที่เห็นจากแม่พิมพ์ขนมได้ถูกต้อง
  - เด็กๆ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ตอบคำถามที่ครูถามได้อย่างรวดเร็ว และแสดงความคิดเห็นในขณะที่เรียนรู้ได้ตลอดเวลาค่ะ
  - เด็กๆ ตั้งใจฟังขั้นตอนในการทำแป้งโดว์ และปฏิบัติตามได้ถูกต้องโดยที่ครูไม่ต้องสาธิตตัวอย่างให้ดู สุดท้ายทุกคนก็ได้แป้งโดว์ที่เองกลับบ้านไป ทุกคนแสดงสีหน้าภูมิใจและมีความสุข บอกว่าจะเอาไปแบ่งพ่อกับแม่เล่นด้วยกันที่บ้านค่ะ

  ตอบลบ
 2. เด็กๆ เรียนรู้เรื่องสี แม่สีทั้งสามจะตักไปใส่บนกระดาษแผ่นเดียวกัน ครูบอกให้เด็กๆ ลองพับกระดาษครึ่งหนึ่งดู เด็กๆ ก็ลองพับและทุกคนสามารถพับแบบแบ่งกระดาษตรงจุดกึ่งกลางได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนโดยที่ครูไม่ต้องช่วยจับ และทุกคนก็ต้องร้อง โอ้โห.. เมื่อเปิดกระดาษออกมา ครูถามว่า แม่สีของเด็กๆ แปลงร่างเป็นรูปอะไรนะ เด็กๆ คิดและตอบตามจินตนาการ ตามรูปร่างที่เห็น ตามประสบการณ์ที่เคยพบมา ทุกคนตื่นเต้นกับงานชิ้นนี้มากๆ ค่ะ

  ตอบลบ