เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

week3

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
ชั้นอนุบาล 1   Quarter 2   ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม กระตือรือร้น สงสัย และซักถาม
Week
Input
Process
Out put
Outcome
3
(13 – 15 ส.ค. 2557)
น้ำเป็นของเหลว
คำถาม
- น้ำคืออะไร?
เครื่องมือคิด
- card and chart (จะเอาน้ำมาทำอะไรดีนะ)
- show and share (ผลงานของตนเอง)
บรรยากาศ/สื่อ
- ทดลอง สัมผัสกับน้ำ
- อุปกรณ์ในการทำงานประดิษฐ์ เครื่องเขย่า .. กระดาษสี ..กาว ..กระป๋อง
- อุปกรณ์ในการทดลอง .. ขวดน้ำ  ทราย  น้ำ เมล็ดถั่ว สำลี ..
- อุปกรณ์ในการทำน้ำผึ้งมะนาว
เด็กในห้องเรียน (ความแตกต่างของเด็กแต่ละบุคคล)
ครู (กระตุ้นการเรียนรู้ อำนวยการเรียนรู้ด้วยสื่อและคำถามและจัดกิจกรรม)
ห้องเรียน (มีบรรยากาศของการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ)
..เด็กๆ รู้ไหมว่าน้ำคืออะไร ?? ต้องทำอย่างไรจึงจะรู้และบอกได้
- ครูให้เด็กๆ จุ่มมือลงในน้ำ เมื่อจุ่มลงไปแล้วเด็กๆ อยากจะบอกครูว่าอย่างไร หลังจากนั้นครูถามเด็กๆ ว่า รู้หรือเปล่าว่าน้ำมาจากไหน และหลังจากนั้นครูก็จะถามเด็กๆ ว่า เราจะเอาน้ำมาทำอะไรดีนะ
- ครูให้เด็กๆ ทดลองทำในสิ่งที่ตนเองคิด แล้วบอกความรู้สึกหรืออะไรที่อยากบอกเมื่อผ่านกระบวนการนั้นไปแล้ว
- ครูนำสิ่งของต่างๆ ที่ถูกปิดไว้ด้วยกระดาษสีดำ มาให้เด็กๆ ทดลองใช้ประสาทสัมผัสทางหู เช่น  ทราย  น้ำ  เมล็ดถั่ว  ก้อนหิน  เขย่าแล้วบอกว่า ที่ได้ยินนั่นเป็นเสียงของอะไร แล้วเปิดเฉลย
- ครูพาเด็กๆ ทำเครื่องเขย่า โดยให้เด็กๆ เลือกใช้วัสดุต้นเสียงตามใจชอบ ตกแต่งกระป๋องให้สวยงาม
- ครูนำน้ำต่างๆ มาให้เด็กๆ ทดลองใช้ประสาทสัมผัสทางจมูกและลิ้น เช่น  น้ำผึ้ง  น้ำเปล่า  น้ำมะนาว  น้ำโกโก้  ดม ชิมรสแล้วบอกว่า เป็นน้ำอะไร แล้วเฉลย
- ครูพานักเรียนทำน้ำผึ้งมะนาว โดยให้เด็กๆ ลงมือผสมด้วยตนเอง

ชิ้นงาน
- เครื่องเขย่า
ภาระงาน
- สัมผัสน้ำและทดลองใช้
- ทำน้ำผึ้งมะนาว
ทักษะ
1. ทักษะการเรียนรู้
- สังเกต : ใช้ประสาทสัมผัสกับน้ำ  
- เปรียบเทียบ : เสียงของสิ่งต่างๆ    
- ลงมือทำ : เครื่องเขย่า
- ด้านภาษา : บอกสัมผัสและความรู้สึก
- ด้านคณิตศาสตร์ : ตวงส่วนผสมในการทำน้ำผึ้งมะนาว
2.ทักษะชีวิต
- ทำงานประดิษฐ์ตามขั้นตอนจนเสร็จด้วยตนเอง
- เลือกใช้สีและวัสดุในการทำงานตามจินตนาการ
- เข้าใจตนเองและบอกความรู้สึกต่อสิ่งสัมผัสได้
- สนใจ กระตือรือร้นในการเรียนรู้
- บอกความหมายของน้ำตามความคิดของตนเองได้
3.ทักษะสังคม
- ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
- ใช้อุปกรณ์ในการทดลองร่วมกันได้
- รู้จักการรอคอย
- แบ่งปันสิ่งของและพื้นที่ให้เพื่อนๆ ได้
- เล่นและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


1 ความคิดเห็น:

  1. - เด็กๆ สามารถบอกได้ว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อเอามือจุ่มลงไปในน้ำ เช่น เย็นจัง สดชื่น จับไม่ได้มันไหลเร็วมาก เคลื่อนไหวไปมา ...
    - เด็กๆ ฟังเสียงของสิ่งต่างๆ และแยกแยะวิเคราะห์ได้ว่านั่นเป็นเสียงของอะไร เสียงไหนเป็นเสียงน้ำ และยังได้ทดลองเลียนเสียงของสิ่งของต่างๆ ด้วย
    - เด็กๆ สามารถวัดระดับน้ำด้วยสายตา เติมเข้าเมื่อไม่ถึงขีดที่กำหนด และดูดออกได้เมื่อเห็นว่าเกินขีดที่กำหนด
    - เด็กๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข มีรอยยิ้ม และกระตือรือร้นที่จะทำการทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกและสามารถพูดบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้

    ตอบลบ