เป้าหมายหลัก

Topic : เรือดำน้ำพ่นฟองสายรุ้ง
Quarter 2 ปีการศึกษา 2557
Understanding Gold : เห็นคุณค่าความสำคัญของน้ำ และสามารถนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้

วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Mind mapping (เนื้อหาครู)

ภูมิหลังปัญหา

น้ำถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิต มีความสำคัญต่อกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ สัตว์ และพืช หรือแม้แต่เครื่องยนต์กลไกต่างๆ ก็ยังต้องพึ่งพาน้ำเช่นกัน สำหรับเด็กแล้วควรที่จะได้เรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว เป็นรูปธรรม สัมผัสได้จริง เด็กปฐมวัยจำเป็นต้องเรียนรู้ผ่านการเล่น สร้างประสบการณ์ด้วยการลงมือสัมผัส และปฏิบัติลองผิดลองถูกด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นพัฒนาการและทักษะต่างๆ ให้พร้อมในทุกๆ ด้าน น้ำจึงถูกเลือกมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ของเด็กๆ

เป้าหมาย
ปฏิทินการเรียนรู้
ตารางเชื่อมโยงทักษะ